Αγ. Νεκταρίου 35, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Τ/F: 210 284 2833
K: 6974045447
E: m.zarabouka@technoprom.gr

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Συχνά στις κτιριακές κατασκευές και συγκεκριμένα σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού σκυροδέματος, παρατηρούνται βλάβες είτε λόγω φυσικών αιτιών είτε λόγω κατασκευαστικών ατελειών τόσο σε νέες όσο και σε παλιές κατασκευές. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν τον δομικό χάλυβα της κατασκευής (οξείδωση σιδηρού οπλισμού) και το σκυρόδεμα (ενανθράκωση).
Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων γίνεται με τις παρακάτω μεθόδους:
– Επικολλούμενος οπλισμός – ελάσματα.
– Επικολλούμενος οπλισμός – προδιαμορφωμένα ελάσματα L.
– Επικολλούμενος οπλισμός – υφάσματα.

 

 

Untitled-26

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Στα σημεία της κατασκευής που χρήζουν επισκευή τόσο ο οπλισμός όσο και το σκυρόδεμα, αφού γίνει η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας με μηχανικές μεθόδους, ακολουθεί η επισκευή τους με ειδικής τεχνολογίας προηγμένα συστήματα.
Τα συστήματα αυτά είναι:
– Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού με κονιάματα που περιέχουν ενεργά συστατικά αναστολέα διάβρωσης. Τα υλικά αυτά λόγω της ειδικής τους σύνθεσης με πολυμερή, αποτελούν και γέφυρες πρόσφυσης. Αποκατάσταση της γεωμετρίας των δομικών μελών με έγχυτα κονιάματα υψηλής ρευστότητας και σταθερής διόγκωσης ή με θιξοτροπικά κονιάματα υψηλών αντοχών τα οποία παρουσιάζουν σταθερότητα σε μικρά και σε μεγάλα πάχη.
– Μέσα στα επισκευαστικά κονιάματα μπορούμε να εγκιβωτίσουμε γαλβανικά ανόδια (σύμφωνα με μελέτη σε κάθε περίπτωση) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ρυθμού διάβρωσης και την αποτροπή έναρξης της διάβρωσης σε στοιχεία σκυροδέματος.
– Μία άλλη μέθοδος για τη διασφάλιση των κατασκευών σκυροδέματος είναι ο υδροφοβισμός με τεχνολογία σιλοξάνης και σιλανίου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η απορρόφηση του νερού και των ρύπων και δεν επηρεάζεται η διαπνοή της κατασκευής καθώς και η τελική της εμφάνιση.

– Άλλος τρόπος είναι η χρήση υλικών εμποτισμού τα οποία διεισδύουν στο σκυρόδεμα και σχηματίζουν μια μονομοριακή προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα. Η λειτουργία του συστήματος είναι τόσο για την
αναστολή της έναρξης της διάβρωσης όσο και για τη μείωση του ρυθμού διάβρωσης.
– Τέλος για υψηλότερη αντοχή των κατασκευών στο χρόνο έναντι διαβρωτικών παραγόντων και ενανθράκωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές προστατευτικές βαφές.

Back to top